Ville Karavirta

September 13, 2009

Bye Bye Kyoto, Welcome Tokyo (Again, day 6)

Nishiki Market in Kyoto
Nishiki Market in Kyoto
Something You'll Taste Later...
Something You'll Taste Later...
Back Home at Hotel Monterey Hanzomon, Tokyo
Back Home at Hotel Monterey Hanzomon, Tokyo
... Hanzomon
... Hanzomon